Общи условия

Общи условия и информация за потребителите

§ 1 Основни разпоредби

(1) Следните условия се прилагат за всички договори между „Порто Франко” ЕООД - наричан по-долу "доставчик" - и клиента, които са договорени  на интернет страницата

 www.heutepharm-bg.com на доставчика. Освен ако не е договорено друго.
(2) Потребител по смисъла на следващите правила е всяко физическо лице, което сключва правна сделка с цел, която не може да бъде приписана на търговската или самостоятелната им професионална дейност. Предприемач е всяко физическо или юридическо лице или юридическо лице, което при извършване на правна сделка упражнява своята независима професионална или търговска дейност.

(3) Езикът на договора е български. Текстът на договора не се съхранява от доставчика и вече не е достъпен за клиента след изпращане на поръчката. Клиентът може да отпечата текста на договора, преди да изпрати поръчката чрез функцията за печат на браузъра или по електронен път. Данните за поръчките и общите условия ще бъдат изпратени на клиента независимо по електронната поща.

§ 2 Предмет на договора

Предметът на договора е продажбата на стоки. Подробностите, по-специално основните характеристики на стоките, могат да бъдат намерени в описанието на артикула и допълнителната информация на уебсайта на доставчика.

§ 3 Сключване на договора

(1) Представителните продукти на доставчика по интернет не представляват обвързващо предложение за сключване на договор, а покана за подаване на поръчка (оферта на клиента).

Ако купите чрез онлайн формата за поръчка планираното закупуване на стоки се съхраняват в "кошницата". С помощта на съответния бутон в лентата за навигация, клиентът може да се обадите на "потребителската кошница" и да направи промени по всяко време.  Клиентът първо получава автоматичен имейл за получаването на поръчката си, което все още не води до сключването на договора.

(2) Приемането на офертата (и по този начин сключването на договора) е във всеки случай с писмено потвърждение (например електронна поща), в което клиентът обработва поръчката или доставката на стоката, или чрез изпращане на стоките. Ако клиентът не получи потвърждение на поръчка или уведомление за доставка или стоки в рамките на 5 дни, той вече не е обвързан с поръчката си. Всички вече предоставени услуги ще бъдат незабавно възстановени в този случай.

(3) Обработката на поръчката и предаването на цялата информация, необходима във връзка със сключването на договора, е частично автоматизирана по електронна поща. Следователно клиентът трябва да гарантира, че имейл адресът, който е предоставил на доставчика, е правилен, че получаването на имейлите е технически гарантирано и по-специално не е предотвратено от SPAM филтри.

§ 4 Цени, транспортни разходи

(1) Цените, цитирани в съответните оферти и разходите за доставка са крайни цени. Те включват всички ценови компоненти, включително всички приложими данъци.

(2) Транспортни разходи са включени в покупната цена. Те а ще бъдат поети от клиента, освен ако не е обещано безплатно доставка

§ 5 Плащане и условия за доставка

(1)Плащането на стоката се извършва чрез куриерската фирма за доставка(обикновено Еконт,освен ако Клиента не е поискал друго).

(2) Освен ако не е посочено друго в отделните начини на плащане, исковете за плащане, произтичащи от сключения договор, се заплащат незабавно,след преглед на пратката.

(3)При отказ за получаване на стоката,връщането е за сметка на получателя.

§ 6 Разходи за възстановяване при упражняване на правото на отказ

 
Политика за връщане 14 дни след получаване на стоката.

При упражняване на законното право на отказ от договори от разстояние за потребителите се договаря, че клиентът трябва да поеме редовните разходи за връщане, ако цената на връщаната стока не надвишава 80 лева или ако цената е по-висока .

 § 7 Право на задържане, запазване на правото на собственост

(1) Клиентът може да упражни право на запазване само доколкото се отнася до вземания от едно и също договорно отношение.

(2) Стоката остава собственост на доставчика до пълното изплащане на покупната цена.

§ 8 Гаранция

(1) Прилагат се законовите разпоредби.

(2) Като клиент се изисква клиентът незабавно да провери стоките при доставката за пълнота, очевидни дефекти и повреди по време на превоза и да съобщи всякакви жалби до доставчика и куриера възможно най-скоро. Ако клиентът не се съобрази с това, това няма ефект върху законовите гаранционни претенции.

§ 9 Отговорност

(1) Доставчикът е отговорен всеки неограничена отговорност за вреди, произтичащи от увреждане на живота, здравето или здраве, за във всички случаи на умисъл или груба небрежност, измамно укриване на дефект, поемане на гаранция за качеството на закупената стока, повреда Закона за отговорността за продукта и във всички други законово регламентирани случаи.

(2) Ако са засегнати съществени договорни задължения, отговорността на доставчика в случай на леко нехайство е ограничена до типичните, предвидими щети. Материалните договорни задължения са от съществено значение задължения, произтичащи от характера на договора, както и нарушаването на които би застрашило целта на договора, както и задълженията, наложени от договора продавачът да си съдържание за постигане на целта на договора, изпълнението на правилното изпълнение на договора изобщо е възможно и за чието спазване клиентът може редовно да разчита.

(3) Отговорността за леко нехайство при нарушаване на задълженията се изключва в случай на нарушаване на незначителни договорни задължения.

(4) Съгласно сегашното състояние на техниката комуникацията на данни чрез интернет не може да бъде гарантирана без грешки и / или достъпна по всяко време. Доставчикът не носи отговорност за постоянната или непрекъсната наличност на уебсайта и предлаганите там услуги.

§ 10 Избор на закон, място на изпълнение, място на компетентност

(1) Прилага се общото  право, с изключение на закона за продажбите на ООН. За потребителите това право на избор се прилага само дотолкова, доколкото това не премахва защитата, предоставена от задължителните разпоредби на правото на държавата на обичайно местопребиваване на потребителя (благоприятен принцип).

(2) Мястото на изпълнение за всички услуги, произтичащи от съществуващите търговски отношения с доставчика, както и мястото на компетентност, е седалището на доставчика, доколкото клиентът не е потребител, а търговец, юридическо лице по публичното право или специален фонд по публично право. Същото важи, ако клиентът няма общо място на компетентност в България или ЕС, или мястото на пребиваване или обичайно местопребиваване не е известно към момента на подаване на жалбата. Правото да се обжалва пред съда в друго законно място на компетентност не се уважава.